L'ENERGIA AVUI

L’actual model energètic té data de caducitat. Bona part dels motius que justifiquen aquesta afirmació són:

  • Esgotament progressiu i irreversible dels recursos energètics fòssils.

  • Impactes ambientals cada vegada més importants.

  • Dependència de tercers països productors.

El Protocol de Kyoto estableix uns nivells d’emissions de CO2 i gasos nocius que obligaran a la totalitat dels països industrialitzats a limitar-ne les emissions. La legislació s’està adaptant a aquesta circumstància i, per exemple, en l’àmbit català, el decret 21/2006 regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoefi ciència en els edificis.

És a través d’adaptar la legislació i implementar un sistema d’ajuts per a la instal·lació de fonts energètiques renovables que les administracions pretenen assolir els compromisos adquirits. En aquest sentit, el Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015 preveu un increment de l’energia generada a través de biomassa del 361%.

 

 

 

WATTVERD BIOENERGIA
Mas "EL COGUL"
08540 — CENTELLES
T. 938 812 902 — F. 938 812 564 — info@wattverd.com
Copyright © Wattverd Bioenergia 2007 — Informació legal